Εγκαθίδρυση Επιχείρησης στην Κύπρο

Αξιοποιώντας τη στρατηγική της θέση, η Κύπρος έχει αναπτυχθεί διαμέσου των χρόνων σε ευυπόληπτο διεθνή κόμβο υπηρεσιών και ειδικότερα στον τομέα των τραπεζικών και ναυτιλιακών δραστηριοτήτων. Με την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε., ο ρόλος της Κύπρου ως επιχειρηματική γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη, Ασία και Αφρική, έχει περαιτέρω ενισχυθεί.

Οι διεθνείς νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα μπορούν να εγκαθιδρύσουν επιχειρήσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία με τους ίδιους όρους όπως και οι εγχώριες νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα. Οι διοικητικές διαδικασίες για την εγκαθίδρυση εταιρείας έχουν απλοποιηθεί, αντανακλώντας τη σημασία που δίδεται στην ανάπτυξη της Κύπρου σε διεθνές επιχειρηματικό κέντρο.

Σύσταση Επιχείρησης

Ντόπιοι και ξένοι επενδυτές μπορούν να συστήσουν οποιοδήποτε από τις ακόλουθες νομικές οντότητες ή επιχειρήσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία:

 • Εταιρείες (ιδιωτικές ή δημόσιες)
 • Συνεταιρισμοί (γενικοί ή περιορισμένης ευθύνης)
 • Εμπορικές επωνυμίες
 • Ευρωπαϊκή Εταιρεία
 • Υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών

 

Αρχικά, η αίτηση για έγκριση ονόματος της επιχείρησης υποβάλλεται είτε στη Μονοθυριδική Πρόσβαση ή στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη.

Μετά την εξασφάλιση της έγκρισης ονόματος, υποβάλλονται τα σχετικά έγγραφα για την εγγραφή της νομικής οντότητας, σύμφωνα με τη νομική μορφή της οντότητας/επιχείρησης, είτε στη Μονοθυριδική Πρόσβαση ή στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη.

Ακολούθως, ανάλογα με τη φύση της επιδιωκόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας, θα πρέπει να εξασφαλιστούν περαιτέρω αδειοδοτήσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης

Μέσα στα πλαίσια εναρμόνισης με την Οδηγία των Υπηρεσιών, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει δημιουργήσει το Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ Κύπρου), με σκοπό τη διευκόλυνση της εγκατάστασης επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών καθώς και τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην ευρύτερη εσωτερική αγορά.

Η διαδικτυακή πύλη του ΕΚΕ Κύπρου (www.businessincyprus.gov.cy) παρέχει εκτενή πληροφόρηση σχετικά με τις διαδικασίες και διατυπώσεις που απαιτούνται για την πρόσβαση ή /και την άσκηση δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών (http://www.businessincyprus.gov.cy/mcit/psc/psc.nsf/permits_en/permits_en?OpenDocument#H) που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου και των οριζόντιων διαδικασιών και διατυπώσεων που απαιτούνται για τη δημιουργία επιχείρησης στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Παράλληλα, μέσω της διαδικτυακής πύλης, παρέχεται η ηλεκτρονική υποβολή έντυπων αιτήσεων και η μετέπειτα παρακολούθηση των υπό εξέλιξη διαδικασιών για μερικές αδειοδοτήσεις/εγκρίσεις που σχετίζονται με:

 • Τη δημιουργία επιχείρησης, όπως είναι η εγγραφή ΦΠΑ, η εγγραφή στο Φόρο Εισοδήματος, η εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
 • Την πρόσβαση ή /και την άσκηση δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών, όπως είναι η δημιουργία και λειτουργία κέντρων αναψυχής, η άσκηση επαγγέλματος στον κλάδο της μηχανικής επιστήμης,
 • Τη προσωρινή διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, όπως είναι η διασυνοριακή παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Μονοθυριδική Πρόσβαση

Η Μονοθυριδική Πρόσβαση, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες ανάγκες για απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αποτελεί θεσμό ο οποίος συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη σύσταση μίας μικρομεσαίας επιχείρησης. Συγκεκριμένα, προσφέρονται στους νέους επιχειρηματίες/επενδυτές οι πιο κάτω υπηρεσίες:

 • Καθοδήγηση/εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών/επενδυτών για ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Κύπρο.
 • Εγγραφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμης/ετερόρρυθμης εταιρείας, εμπορικής επωνυμίας, ευρωπαϊκής εταιρείας και υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας
 • Εγγραφή στο Μητρώο του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.
 • Εγγραφή στο Φόρο Εισοδήματος.
 • Έκδοση προσωρινών αδειών παραμονής και απασχόλησης

 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων (Cyprus Investment Promotion Agency) είναι μία εγγεγραμμένη μη κερδοσκοπική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία χρηματοδοτείται πλήρως από την κυβέρνηση της Κύπρου. Η κύρια αποστολή του Οργανισμού είναι να προβάλει την Κύπρο ως ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και ως διεθνές επιχειρηματικό κέντρο σε τομείς προτεραιότητας της κυπριακής οικονομίας, όπως αυτοί καθορίζονται στο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Κυβέρνησης.

Στην αποστολή του Οργανισμού περιλαμβάνεται, επίσης, η συνηγορία και η υποβολή εισηγήσεων για μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται στο θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, με στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και η διευκόλυνση και η μεταεπενδυτική υποστήριξη ξένων επενδυτών, για την άμεση υλοποίηση νέων επενδύσεων και για παραμονή των υφιστάμενων ξένων επενδυτών, με προοπτική διενέργειας νέων επενδύσεων.

Παράλληλα, μέσα στις στρατηγικές επιδιώξεις της Κυβέρνησης για μείωση του μέσου χρόνου που απαιτείται για τη σύσταση μίας επιχείρησης (ιδίως μικρής ή μεσαίας), λειτουργεί η Υπηρεσία Μονοθυριδικής Πρόσβασης για τη σύσταση επιχειρήσεων (Οne-Stop Shop). Η Υπηρεσία προσφέρει στους ξένους και Κύπριους επενδυτές τις πιο κάτω υπηρεσίες:

 • Καθοδήγηση /εξυπηρέτηση των Κυπρίων και ξένων επενδυτών.
 • Εγγραφή εταιρείας στην Κύπρο.
 • Εγγραφή στο Μητρώο του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.
 • Εγγραφή στο Φόρο Εισοδήματος.
 • Εγγραφή στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Μητρώο Εργοδότη.
 • Αίτηση για έκδοση αδειών παραμονής και εργασίας στη Κύπρο.