Εξωτερικό Εμπόριο Κύπρου 2022

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) το 2022 ανήλθαν σε €11.290,0 εκ. ενώ οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (προς Κράτη Μέλη της ΕΕ και προς τρίτες χώρες) ήταν €4.189,0 εκ. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε €7.101,0 εκ. το 2022.

  • Το μερίδιο των ενδοενωσιακών εισαγωγών για το έτος 2022 ανήλθε στο 60,8% σε σύγκριση με 65,1% το 2021, ενώ το μερίδιο των εισαγωγών από τρίτες χώρες αυξήθηκε στο 39,2% σε σύγκριση με 34,9% το 2021. Οι ενδοενωσιακές εξαγωγές μειώθηκαν στο 26,0% το 2022 σε σύγκριση με 27,4% το 2021, ενώ οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες ανήλθαν στο 74,0% το 2022 σε σύγκριση με 72,6% το 2021.
  • Το μερίδιο των εξαγωγών εγχώριων προϊόντων στο σύνολο των εξαγωγών ανήλθε στο 39,6% το 2022 σε σύγκριση με 42,9% το 2021.
  • Οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι στις εισαγωγές της Κύπρου για το 2022 ήταν η Ελλάδα (€2.640,9 εκ.), η Ιταλία (€1.183,9 εκ.), η Κίνα (€898,2 εκ.), το Ισραήλ (€835,9 εκ.) και η Γερμανία (€600,5 εκ.), ενώ οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι στις εξαγωγές εγχώριων προϊόντων ήταν ο Λίβανος (€287,3 εκ.), το Ηνωμένο Βασίλειο (€204,8 εκ.), η Ελλάδα (€121,0 εκ.) και το Ισραήλ (€81,6 εκ.)
  • Το κύριο μερίδιο εισαγωγών για επιτόπια κατανάλωση κατά οικονομικό προορισμό καταλάμβαναν τα καταναλωτικά αγαθά με 29,2% ακολουθούμενα από τα ενδιάμεσα αγαθά και πρώτες ύλες (π.χ. δημητριακά, οικοδομικό σίδηρο) με 28,3% και τον μεταφορικό εξοπλισμό με 21,4%.
  • Τα βιομηχανικά προϊόντα μεταποιητικής προέλευσης με 38,9% αποτελούσαν το κύριο μέρος των εξαγωγών προϊόντων εγχώριας προέλευσης ακολουθούμενα από τα βιομηχανικά προϊόντα ορυκτής προέλευσης με 32,5% και τα βιομηχανικά προϊόντα γεωργικής προέλευσης με 22,6%.
  • Τα κύρια προϊόντα που εισήχθησαν στην Κύπρο κατά το έτος 2022 ήταν ορυκτά καύσιμα και λάδια (€2.626,5 εκ.), πλοία (€1.302,4 εκ.), ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, υλικά (€630,4 εκ.), αυτοκίνητα, άλλα οχήματα και εξαρτήματα (€626,0 εκ.), άλλες μηχανές, λέβητες, συσκευές και τα μέρη τους (€580,9 εκ.).
  • Τα κύρια προϊόντα εγχώριας προέλευσης που εξάχθηκαν από την Κύπρο κατά το έτος 2022 ήταν ορυκτά καύσιμα και λάδια (€455,9 εκ.), φαρμακευτικά προϊόντα (€336,5 εκ.), χαλούμι (€284,5 εκ.), απορρίμματα και θραύσματα (από χαρτί, γυαλί και μέταλλα) (€87,0 εκ.) και πατάτες (€42,4 εκ.)

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου (CYSTAT)